Wniesienie dopłat, jako forma zasilenia spółki z o.o. w kapitał, jest dopuszczalne pod warunkiem, że umowa spółki zobowiązuje wspólników do dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziału.

Dopłaty wnoszone są na podstawie zwykłej, pisemnej uchwały zgromadzenia wspólników w przedmiocie wysokości i terminów dopłat, nie wymagającej zgłoszenia do KRS. Uchwała powinna określać cel nałożenia dopłat na wspólników poprzez skonkretyzowane odesłanie do przejściowych trudności finansowych spółki, potrzeby jej dokapitalizowania, konieczności poniesienia dodatkowych nakładów inwestycyjnych itp.

Zasilenie spółki z o.o. w formie dopłat do udziałów jest znacznie mniej sformalizowane niż podwyższenie kapitału zakładowego wymagające m. in. zachowania formy aktu notarialnego oraz wpisu do KRS. Ponadto pod względem aspektów podatkowych dopłaty są tańsze w porównaniu z pożyczką udzieloną spółce przez wspólników.

Dopłaty nie są przychodem spółki, zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zwrócone dopłaty nie stanowią również przychodu dla wspólnika. Dopłaty podlegają natomiast podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 0,5 % od podstawy opodatkowania odpowiadającej kwocie dopłat. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce, która otrzymuje dopłatę. Spółka składa deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o wniesieniu dopłat oraz uiszcza należny podatek.

Zwrot dopłat wspólnikom jest możliwy, jeżeli dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Należy wówczas pamiętać o konieczności publikacji ogłoszenia o planowanym zwrocie dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki. Wypłata zwracanych kwot następuje najwcześniej po upływie miesiąca od daty publikacji ogłoszenia. Wysokość i termin zwrotu dopłat określa uchwała zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może upraszczać procedurę zwrotu dopłat znosząc lub modyfikując opisane wyżej wymogi ustawowe.

Radca prawny Ewelina Bobrowska

Podstawa prawna:

  • art. 177 – art. 179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.);
  • art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.);
  • art. 1 ust. 3 pkt 2, art. 4 pkt 9, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1150, z późn. zm.).